Nova directiva Bolkestein: greu amenaça de la Comissió Europea a la democràcia local pel control dels serveis

Mercato.JPG

Hi ha molt poc temps per actuar, i el tema és extremadament alarmant, ja que la Directiva pot soscavar i alterar fonamentalment la democràcia local i la participació ciutadana en tota la UE, així com la capacitat de les autoritats per donar resposta a les demandes del seu electorat per governar en l’interès públic. Millor avui que demà.

Preguntes i respostes sobre la Directiva de Serveis que pot atorgar a la Comissió Europea nous poders per anul·lar decisions locals

Les institucions de la UE estan negociant aquests mesos noves regles del mercat únic que podrien tenir un gran impacte negatiu en la presa de decisions als parlaments, assemblees regionals i ajuntaments de tota Europa. La Comissió proposa fer complir la Directiva de Serveis, també coneguda com la Directiva Bolkestein, d’una manera nova i extremadament intrusiva. En resum, la Comissió vol el dret d’aprovar o vetar noves lleis, així com altres mesures cobertes per la directiva. I la directiva cobreix una àmplia gamma de temes: lleis de zonificació (planificació de la ciutat), mesures de subministrament en temes d’habitatge, subministrament d’energia, subministrament d’aigua, gestió de residus i molt més.

L’oposició a la proposta de la Comissió està creixent ràpidament, tant en la societat civil organitzada com als ajuntaments, la capacitat dels quals per actuar podria veure’s severament restringida en moltes àrees si s’aprova la directiva. Com no se’ls va informar adequadament sobre les implicacions, molts ajuntaments estan descobrint ara, a darrera hora, que fins i tot els municipis hauran de sol·licitar permís de la Comissió abans d’adoptar noves mesures relacionades amb els serveis públics. A Ámsterdam, l’ajuntament va adoptar per unanimitat una resolució que estableix que la proposta “afecta l’autonomia de les autoritats locals i, per tant, representa una amenaça per a la democràcia local”. Aquest missatge, de suport a la sobirania local està començant a ressonar a les ciutats d’Europa. Una declaració pública en contra de la directiva ha reunit a data d’avui la signatura de més de 80 organitzacions europees, incloses ONG, moviments socials i partits polítics, amb signatures que van augmentant cada dia.

Per què tot aquest xivarri? El Corporate Europe Observatory (CEO) ha reunit una llista de preguntes i respostes (en aquest post traduït al castellà) per tractar d’explicar les inquietuds i problemes claus amb la Directiva de Serveis.

Com pensa la Comissió detenir o canviar les decisions preses als Estats membres?

La proposta és sobre “notificació”, és a dir, “informar” a la Comissió, cosa que aparentment sembla bastant inofensiva. Però no és tan senzill.

En l’actualitat, quan s’adopta en un Estat membre una nova mesura política afectada per la Directiva de Serveis, la Comissió ha de ser informada una vegada la mesura hagi estat adoptada i hagi entrat en vigor. La Comissió aleshores verificarà si s’han seguit les seves regles. Si considera que no ha anat així, iniciarà converses amb l’Estat membre en qüestió per trobar una solució.

Aquest procediment s’ha implementat des que es va adoptar la Directiva de Serveis en 2006. Tanmateix, una gran quantitat de grups de pressió corporatius, i la pròpia Comissió, s’han queixat que aquest enfocament és ineficaç i lent.

Imitant una proposta presentada per BusinessEurope i recolzada per altres grups de pressió i lobbies del món de la indústria, la Comissió ha proposat un procediment nou i significativament més intrusiu. Segons la nova proposta, les autoritats, ja siguin municipis o ministeris, haurien d’informar a la Comissió sobre les properes decisions rellevants tres mesos abans de la votació que les aprovaria. Això li donaria a la Comissió l’oportunitat d’examinar el text amb antelació i, en cas de trobar alguna cosa que contradigui la Directiva de Serveis, emetrà una “alerta”. En la “alerta”, la Comissió identificarà què seria necessari canviar per obtenir la seva aprovació.

Si els suggeriments de la Comissió, que poden anar des del rebuig total fins a ajustos menors, no es prenen en compte, i l’ajuntament de la ciutat o el parlament en qüestió procedeixen a l’adopció de la mesura, la Comissió prendrà una decisió que requerirà a el “Estat membre en qüestió… a derogar-la” (article 7).

Això, ras i curt, i de manera alarmant, faculta a la Comissió per anul·lar les decisions preses per assemblees democràticament electes en un gran nombre d’àrees polítiques que són crucials, no solament per a l’economia, sinó també per a la majoria dels aspectes que afecten a la societat. A més, canviaria fonamentalment la forma de presa de decisions, especialment a nivell dels municipis i les autoritats regionals, soscavant el principi i la pràctica de la democràcia local en tota la UE.

Kestein 2

Què significa això en la pràctica? És realment tan seriós?

Abans de seguir examinant la base legal de tot això, pot ser útil tenir una idea del que està en joc, i fer-ho a través d’un parell d’exemples concrets.

– Quan l’Ajuntament d’Amsterdam es va pronunciar en contra de la proposta de la Comissió, el regidor Tiers Bakker, qui va redactar la resolució, es va referir als intents de regular AirBnB a la ciutat. Durant molt temps, AirBnB va gaudir de regles molt flexibles a Ámsterdam, però amb el temps el servei es va estendre tant que va crear problemes amb l’accés a habitatges assequibles i va canviar l’atmosfera i l’ambient en parts clau de la ciutat. L’Ajuntament de la ciutat va intervenir, responent a les demandes del seu electorat, els residents de la ciutat, i va enfortir la normativa solament per descobrir que limitar l’ús de AirBnB podria ser una violació de la Directiva de Serveis. Sota la nova proposta, la ciutat de Ámsterdam hauria de demanar permís a la Comissió per introduir aquestes regulacions.

– Les lleis de zonificació i/o la planificació de la ciutat estan cobertes per la Directiva de Serveis, d’acord amb una sentència recent de la Cort de Justícia de la Unió Europea. La planificació de la ciutat pot involucrar decisions de polítiques sobre on posar botigues i on no, així com sobre la seva grandària. Algunes ciutats poden preferir no tenir grans supermercats (hipermercats), per salvaguardar l’existència del comerç local i tendes petites. Tanmateix, aquesta àrea de planificació està coberta per la Directiva de Serveis. Per tant, aquí també s’hauria de notificar a la Comissió, donant a la Comissió l’última paraula, tal vegada no en cada decisió de planificació individual, però sí permetent-los bloquejar o rebutjar plans integrals a llarg termini per al desenvolupament de la ciutat.

La directiva també afecta notablement als drets laborals. Quan es va proposar per primera vegada la Directiva de Serveis, va haver-hi una protesta pel fet que permetria a les empreses de serveis operar en tota la UE seguint les normes i regulacions del seu país d’origen. El moviment sindical va argumentar que això portaria inevitablement al dúmping social, ja que empreses amb seu en un país amb salaris baixos podrien enviar treballadors als països amb salaris alts i pagar-los una fracció dels salaris locals. Després de protestes massives en tota la UE, la legislació laboral va quedar finalment eximida de la directiva. Però això no significa que es permetin mesures destinades a fer seguiment del respecte de les empreses de serveis als convenis col·lectius o normatives locals. Recentment, la Comissió s’ha queixat de normes a Dinamarca que permeten a les autoritats i els sindicats detectar possibles violacions dels convenis col·lectius i de la legislació laboral.

– La Directiva de Serveis fins i tot afecta l’ús dels recursos naturals. En 2015, l’Òrgan de Vigilància de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), que supervisa l’adhesió a les normes del mercat únic als països del EEE (Islàndia, Noruega i Liechtenstein), va decidir que la llei d’Islàndia sobre l’ús d’energia geotèrmica i aigua subterrània viola la Directiva de Serveis, dificultant que operadors privats estrangers obtinguin accés al recurs. La llei va ser la resposta a la preocupació d’Islàndia sobre l’enfocament de curt termini de les empreses privades quant a l’ús dels recursos geotèrmics, que no tenen en compte l’interès públic a llarg termini. Encara així, a data d’avui es considera una violació de la llei europea.

Quines àrees estan cobertes per aquest procediment i, per tant, també per la Directiva de serveis?

La Comissió pot rebutjar decisions sobre àrees i mesures cobertes per la Directiva de Serveis a partir de 2006 en virtut de la nova proposta. I la Directiva de Serveis cobreix una àmplia gamma d’àrees polítiques, incloent la majoria dels sectors de serveis.

Quan la Directiva de Serveis es va planejar originalment en 2004, tractava sobre serveis en general. La Directiva Bolkestein, que porta el nom del Comissionat que la va redactar, Frits Bolkestein, va ser un pla de gran abast per liberalitzar els serveis públics, i va cobrir gairebé tot el que pot ser venut! Però com la Directiva es va trobar amb una dura oposició, amb més de 100.000 persones que sortien als carrers de diversos Estats membres en senyal de protesta, alguns sectors i àrees van ser eliminats de la Directiva, i en altres àrees es va reduir el seu impacte, en resposta a la pressió ciutadana.

Però fins i tot en la seva forma reduïda, la Directiva cobreix una àmplia gamma de temes i àrees de polítiques. Els sectors coberts inclouen: educació, comptabilitat, serveis legals, consultoria, serveis d’arquitectura, subministrament d’aigua, gestió de residus, publicitat, serveis postals, electricitat, subministrament de gas o comerç minorista, entre molts d’altres.

De fet, pot ser més senzill saber els sectors de serveis no coberts per la directiva: serveis no econòmics d’interès general (és a dir, serveis de propietat pública que els ciutadans no paguen), serveis financers, serveis de salut, jocs d’atzar, comunicació electrònica, serveis audiovisuals (TV i ràdio), serveis de seguretat privada, transport, agències de treball temporal, notaris i agents judicials. També hi ha una exempció per als serveis socials, però els plans de seguretat social complementaris estan coberts per la Directiva.

bolkenstein

Què està prohibit per la Directiva de Serveis?

La Directiva de Serveis és essencialment una llista de mesures, tipus de demandes i marcs que els Estats membres tenen prohibit adoptar o imposar quan es tracta de regular serveis.

La Directiva es composa de tres llistes. Les dues primeres cobreixen tots els sectors no exempts de la Directiva, mentre que l’última, i més extensa, cobreix tots els sectors menys uns pocs esmentats explícitament en el text.

La primera llista restringeix la introducció d’esquemes d’autorització, prohibeix els requisits de residència per als propietaris i limita les restriccions en el nombre d’empreses i la quantitat d’activitat en un sector. També prohibeix les demandes per contribuir a plans d’assegurances o plans de garantia financera (amb algunes excepcions), i rebutja els requisits de les companyies de serveis que s’inclouran en un registre (com en l’exemple danès anterior), excepte sota certes condicions.

La segona llista prohibeix, en principi, els requisits de les companyies de serveis pel que fa al nombre mínim d’empleats, els preus màxims o mínims, els límits a les activitats de la companyia segons la població en un àrea determinada i les regles que exigeixen que una companyia tingui una “forma legal” específica.

També s’adjunta un procediment especial a aquesta segona llista. Si un Estat membre adopta un reglament a les àrees esmentades anteriorment, fins ara ha havia de notificar a la Comissió. La Comissió podia llavors sol·licitar (no exigir) a l’Estat membre que no adopti, o que suprimeixi les mesures, si considera que són massa restrictives i, per tant, infringien la Directiva de Serveis. Però, fins ara no hi ha havia cap obligació perquè els Estats membres notifiquin a la Comissió abans que s’adoptés la mesura.

La tercera llista, en l’article 16 de la Directiva, és la de major abast. D’acord amb aquest article, les empreses de serveis han de ser lliures per prestar serveis, i no es permeten restriccions tret que no discriminin per raons de nacionalitat, i siguin proporcionals i “necessàries”. El que fa que aquest article sigui particularment sever i restrictiu és que la “necessitat” solament pot ser “justificada per raons de política pública, seguretat pública, salut pública o la protecció del medi ambient”. Aquesta redacció legal exclou dotzenes d’altres preocupacions legítimes que podrien motivar la regulació, com les preocupacions sobre l’accés a habitatges assequible, una vida digna, la protecció dels entorns de la ciutat i molts més.

Aquesta última llista va ser la més polèmica políticament quan es va adoptar la Directiva de Serveis en 2006. Per aquest motiu, alguns serveis públics van ser exclosos explícitament d’aquesta secció, en particular: electricitat, gas, serveis postals, subministrament d’aigua i gestió de residus.

Si be el que s’ha exposat fins aquí descriu l’ampli conjunt d’àrees que es regeixen per la Directiva de Serveis, pot ser que no quedi del tot clar quines conseqüències ha tingut o pot tenir la Directiva en un sector determinat. De fet, aquesta ambigüitat és freqüent en les Directives de la UE, on el seu impacte i implicacions per a la política difícilment s’acaben copsant fins que no es va observant la seva implementació en la pràctica, sovint massa tard…

Es requereix notificació per a tota la Directiva, inclòs l’infame article 16?

De moment, els Estats membres solament han de notificar a la Comissió quan prenen decisions en un nombre limitat d’àrees. Però sota la nova proposta, l’article 16 també està inclòs.

Durant la lluita anterior i les protestes contra la Directiva de Bolkestein, hi havia més preocupació per l’article 16 a causa de l’anomenat “principi del país d’origen”. Aquest principi significa essencialment que un proveïdor de serveis solament ha de seguir les normes del seu país d’origen, no les d’altres Estats membres on opera. Després d’una llarga batalla, l’article va ser modificat per abordar algunes de les preocupacions plantejades, però encara té un gran abast. Essencialment, prohibeix les restriccions en els serveis de tot tipus, tret que es pugui provar que són necessàries per obtenir un nombre molt limitat d’objectius.

El nivell d’intrusió que això implica, o implicarà, es redueix en última instància a la interpretació de les regles. Amb la seva nova proposta, la Comissió s’està intentant clarament atorgant el dret a interpretar el text d’una vegada per sempre, en un intent de “aprofundir el mercat únic” sota el seu criteri.

Però, no està la Comissió simplement defensant la legislació de la UE?

No, no és tan simple. Com queda prou palès per la informació anterior, la Directiva de Serveis és un acte extremadament complicat. Està plagat d’articles que requereixen algun tipus d’avaluació de en cada cas, abans de decidir si s’ha complert amb la Directiva. Per exemple: és la mesura “proporcionada” o no?, s’adopta a causa de “raons imperioses relacionades amb l’interès públic?” Aquestes són preguntes, en part subjectives, que requereixen una avaluació integral i una justificació clarament establerta per a qualsevol decisió que es prengui sobre aquest tema.

La proposta de canviar el ‘procediment de notificació’ fa que sigui una prerrogativa de la Comissió donar respostes definitives a preguntes com aquestes, i actuar sobre la seva pròpia decisió imposant-se: mentre que en la versió anterior de la Directiva de Serveis, la Comissió podia decidir ‘quan era apropiat’ ‘sol·licitar’ que una mesura fos adoptada o derogada, en la nova proposta la Comissió pot ‘exigir’ la fi d’una mesura.

El que proposa la Comissió no és defensar i fer complir la legislació de la UE. De fet, proposa defensar i imposar el seu propi enteniment i interpretació de la llei. I, tenint en compte que moltes de les disputes polítiques més importants en la UE tenen a veure amb com interpretar les lleis de la UE, aquest és un moviment molt ambiciós, i una presa de poder qualitativament diferent per part de la Comissió.

A més, es podria argumentar que si s’aprova la Directiva, la Comissió podria sobrepassar el seu mandat de dues formes:

– La Directiva de Serveis és justament això: una Directiva. Se suposa que una Directiva ha de deixar als Estats membres un marge de maniobra per aconseguir certs objectius de la forma que triïn, en oposició a les “regulacions” que descriuen clarament com han de fer-se les coses. Segons la pròpia pàgina web de la Comissió, les directives “exigeixen als països de la UE que obtinguin un cert resultat, però els permet triar com fer-ho”. Tanmateix, el nou procediment de notificació soscava completament la llibertat dels estats membres per triar referent a això.

– En última instància, no correspon a la Comissió decidir si la Directiva ha estat respectada o no, aquest és el paper del Tribunal de Justícia Europeu. La Comissió pot formar la seva opinió i pot advertir a un Estat membre que pot estar violant la Directiva de Serveis, però afirmar que posseeix la màxima autoritat sobre la interpretació de la Directiva, fins al punt d’anul·lar polítiques de les assemblees democràticament triades, és sobrepassar el seu propi mandat i funció.

 

Però no reaccionarà el Parlament Europeu amb força a aquest atac a la democràcia?

Lamentablement no, no tal com està. De fet, molt al contrari, la Comissió de Mercat Únic del Parlament Europeu ja ha adoptat una posició que sembla totalment indiferent sobre els impactes que això tindrà en la presa de decisions als parlaments, assemblees regionals o ajuntaments. Fins ara, la principal contribució del Parlament Europeu ha estat suggerir que mentre la Comissió analitza les notificacions dels ministeris i els municipis, les empreses privades haurien de poder aportar informació per a l’avaluació. Això permetria a les empreses amb un interès directe en una nova llei o una altra mesura proposada, pressionar a la Comissió perquè detingui les iniciatives que anirien en contra dels seus interessos comercials. En altres paraules, el Parlament Europeu vol obrir una altra plataforma per al lobby de la indústria.

No poden els municipis i els parlaments nacionals afirmar que es tracta d’una presa de poder il·legítima i invocar el principi de subsidiarietat?

Si i no. Els parlaments nacionals tenen l’opció d’objectar, utilitzant una anomenada “targeta groga”. En fer-ho, afirmen que la Comissió està envaint un àrea que s’ha de gestionar en un nivell de govern més baix, ja sigui a nivell nacional o de municipi. De fet, el Bundesrat austríac, el Senat italià, les dues càmeres dels parlaments francès i alemany han aixecat la targeta groga. Han declarat que la proposta viola el “principi de subsidiarietat” de la UE, segons el qual una qüestió que es tracta millor a nivell nacional o local no hauria d’estar coberta per normes a nivell de la UE. Les resolucions d’aquests organismes envien un fort missatge a la Comissió. La declaració austríaca afirma que la proposta “envaeix profundament la sobirania legislativa dels Estats membres”, mentre que el Bundestag alemany va fer un pas més en l’argument i va dir que, de fet, la proposta viola el Tractat de la UE.

Però, segons les normatives actuals, les fortes objeccions de diversos parlaments i consells a Àustria, Itàlia, França, Alemanya i els Països Baixos no són suficients per frenar la Directiva o perquè la Comissió la modifiqui. Es necessitarien objeccions d’almenys 5 països més per forçar a la Comissió a revisar la seva proposta.

Quan es conclourà la decisió sobre la proposta?

Podria ser molt ràpid. La proposta es va presentar en 2016 i ha arribat molt lluny. Les delegacions dels Estats membres (el Consell d’Europa) estan negociant amb el Parlament Europeu per veure si poden trobar punts en comú. El president de les negociacions, el govern austríac, apunta a concloure les negociacions abans de lliurar la presidència del Consell al govern romanès. Després d’això, els únics dos petits passos que quedaran són una votació al Parlament Europeu i una altra en el Consell.

Hi ha molt poc temps per actuar, i el tema és extremadament alarmant, ja que la Directiva pot soscavar i alterar fonamentalment la democràcia local i la participació ciutadana en tota la UE, així com la capacitat de les autoritats per donar resposta a les demandes del seu electorat per governar en l’interès públic. Millor avui que demà.

Signa la carta contra la Directiva de Serveis aquí, i segueix la campanya.

Carta “Parem el Procediment de Notificació de Serveis de la UE“.

logobolk.0

One thought on “Nova directiva Bolkestein: greu amenaça de la Comissió Europea a la democràcia local pel control dels serveis

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.